Home PagePrivacy policy

Privacy Policy
privacy policy


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TYTO ZÁSADY SI PROSÍM PŘEČTĚTE VELMI POZORNĚ

1. NAŠE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kuoni Travel Investments Ltd. (dále jen „Společnost“) a její přidružené společnosti (společně dále jako „JTB Europe Group“) a JTB Corporation a její přidružené společnosti (společně dále jako „JTB Group“) berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů(dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) je informovat vás o tom, jak Společnost (švýcarská společnost aktivně poskytující služby v oblasti cestovního ruchu, působící v roli správce údajů) a JTB Europe Group shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje, které nám poskytnete nebo zpřístupníte. Když zpracováváme Vaše osobní údaje získané prostřednictvím třetích stran, působíme také jako zpracovatel údajů. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými předpisy EU a členských zemí o ochraně osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).(“GDPR”).

Vyzýváme Vás, abyste si Zásady ochrany osobních údajů přečetli pozorně. Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje používali v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, neposkytujte nám žádné své osobní údaje. Upozorňujeme, že v takovém případě Vám možná nebudeme moci poskytovat naše služby, nemusíte mít přístup k některým funkcím webových stránek nebo je nebudete moci používat a může to mít dopad na Vaši spokojenost jako uživatele našich služeb.

Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře k Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na dpo@jtb-europe.com .

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat na základě jednoho z právních východisek stanovených v GDPR (články 6 a 7). Dále budeme vždy zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje, např. týkající se členství v odborech, náboženského přesvědčení nebo zdravotního stavu, v souladu se zvláštními pravidly stanovenými v GDPR (články 9 a 10).

Můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje pro níže popsané účely a zpřístupňovat Vaše osobní údaje přidruženým společnostem JTB Europe Group a přidruženým společnostem JTB Group pro podnikatelské účely a také společnostem a našim poskytovatelům služeb, kteří jednají naším jménem jako „zpracovatelé údajů“. Tyto účely zahrnují:

a. Plnění smlouvy s vámi a plnění zákonných povinností (článek 6 odst. 1 písm. b) a c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“): Abyste mohli vycestovat do zahraničí, může být nezbytné v souladu s požadavky orgánů v místě odjezdu, popř. příjezdu zpřístupnit a zpracovat Vaše osobní údaje pro účely imigračních úřadů, pohraniční kontroly a jiné. Také musíme poskytnout poskytovatelům leteckých přepravních služeb a ubytování vaše jméno, číslo pasu, kontaktní údaje a další související informace v souladu s jejich smluvními podmínkami. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vám možná moci poskytovat naše služby.

b. Plnění vašich a našich oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR): Tam, kde je to pro Vás i pro nás výhodné, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci naší administrativy, udržení kvality služeb, zákaznické péče, řízení, hodnocení a řízení rizik, bezpečnosti a k provozním účelům.

c. Souhlas: Pro marketingové účely a jiné podobné zpracování údajů, které vyžadují Vaše svolení s jejich zpracováváním (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud budeme mít v úmyslu užívat Vaše údaje pro takové účely nebo zpřístupnit Vaše osobní údaje jakýmkoli třetím stranám pro takové účely, obvykle vás o tom budeme informovat před shromážděním Všich údajů. Můžete využít svého práva zakázat takové zpracovávání, a to zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme ke shromažďování Vašich údajů.

d. Výslovný souhlas (článek 9 odst. 2 písm. a) GDPR): Informace, které se podle GDPR považují za citlivé osobní údaje. K takým osobním údajům mohou patřit informace nezbytné k zajištění rezervací a cestovních plánů včetně informací o alergiích, postižení a jiných relevantních zdravotních informací. Shromažďujeme je proto, abychom Vám mohli poskytovat služby, uspokojovat Vaše potřeby nebo jednat ve Vašem zájmu, a citlivé osobní údaje přijímáme pouze za podmínky, že k tomu máme Váš souhlas.

Budeme zpracovávat Vaše údaje pro tyto konkrétní, výslovné a legitimní účely a nebudeme je zpracovávat způsobem, který neodpovídá těmto účelům. Pokud budeme mít v úmyslu zpracovávat osobní údaje k jiným cílům nebo účelům, než pro které byly původně shromážděny, postaráme se o to, abyste o tom byli informováni. Vaše osobní údaje budeme uchovávat na dobu nezbytnou v rámci dodržování našich zákonných povinností, poskytování adekvátních služeb a podpory našich podnikatelských aktivit (článek 5 a 25 odst. 2 GDPR).

3. JAKÉ DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POUŽÍVÁME?

Pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů budeme zpracovávat výše uvedené osobní údaje a další osobní údaje uvedené v našich zvláštních oznámeních.

Takové osobní údaje můžeme získat buď přímo od Vás, když se rozhodnete nám takové údaje sdělit (tj. když vyplníte formuláře nebo nám je poskytnete e-mailem), nebo nepřímo (když nám poskytnete informace přes třetí strany, např. cestovní agenturu). Dohlédneme na to, aby zpracovávané údaje byly adekvátní, relevantní a omezovaly se pouze na informace, které jsou nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

4. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Můžeme sdílet Vaše osobní údaje s přidruženými společnostmi JTB Europe Group, subjekty JTB Group a s třetími stranami v souladu s GDPR. Pokud budeme sdílet Vaše údaje se zpracovatelem údajů, zavedeme náležitý právní rámec pro takové předávání a zpracovávání (článek 26, 28 a 29). Také pokud budeme sdílet Vaše údaje s nějakým subjektem mimo území EHP, zavedeme náležitý právní rámec, jmenovitě Standardní smluvní doložky při předávání údajů správce správci (2004/915/ES) a správce zpracovateli (2010/87/EU) schválené Evropskou komisí, abychom takové předávání pokryli (článek 44 ff. GDPR).

Strategičtí partneři

Vaše osobní údaje mohou být předávány strategickým partnerům, kteří je mohou ukládat a dále zpracovávat; jedná se o partnery, kteří s námi spolupracují v rámci poskytování našich produktů a služeb nebo nám pomáhají prodávat je zákazníkům. Vaše osobní údaje budeme s nimi sdílet pouze za účelem poskytování nebo zlepšování našich produktů, služeb a reklam podle vhodnosti. V případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi, které poskytují služby naším jménem, jako je hostování, údržba, podpora služeb, poštovní služby, marketing, audit, plnění vašich objednávek, zpracovávání plateb, analýza dat, zákaznické služby a provádění zákaznického průzkumu a anket spokojenosti.

Virksomhedens datterselskaber og forretningsmæssige transaktioner

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se všemi přidruženými podniky Společnosti. V případě fúze, reorganizace, akvizice, joint venture, postoupení práv, spin-off, převodu nebo prodeje či likvidace celého nebo části našeho podniku, a to i v souvislosti s vyhlášením konkurzu nebo podobných řízení, můžeme převést některé nebo všechny Vaše osobní údaje relevantní třetí straně.

Soulad s právními předpisy a bezpečnost

Může se stát, že budeme muset – na základě zákona, právního procesu, soudního sporu, popř. nařízení státních orgánů v zemi Vašeho trvalého pobytu nebo mimo ni – zpřístupnit Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit tehdy, pokud rozhodneme, že jejich zpřístupnění je nezbytné nebo vhodné v zájmu národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek veřejného zájmu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit tehdy, pokud v dobré víře rozhodneme, že jejich zpřístupnění je v přiměřené míře nezbytné k ochraně našich práv a využití dostupných opravných prostředků, k vymáhání našich podmínek, vyšetřování podvodu nebo ochraně našich aktivit a uživatelů.

Předávání dat

Zpřístupnění tohoto typu může zahrnovat předávání Vašich osobních údajů mimo území Evropské unie, jako je USA, Japonsko, Singapur a Indie. Takové předávání se může uskutečnit za účelem poskytování zákaznických služeb, plnění Vaší rezervace u dodavatelů (např. leteckých společností, hotelů) a poskytování služeb v cílové destinaci. Při každém takovém předávání se ujistíme, že poskytujeme náležitou úroveň ochrany předávaných dat, zejména přijetím standardních smluvních doložek, které jsou stanoveny rozhodnutími Evropské komise 2001/497/ES, 2002/16/ES, 2004/915/ES a 2010/87/EU.

Vaše osobní údaje nebudeme používat k internetovým marketingovým účelům, pokud nejste naším zákazníkem nebo jste nám nedali výslovný souhlas k takovému užití Vašich osobních údajů. Své marketingové preference můžete kdykoli změnit, viz kontaktní údaje níže.

5. NAŠE ZÁZNAMY O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOVNÍCH ÚDAJŮ

Záznamy o veškerém zpracovávání osobních údajů spravujeme v souladu s povinnostmi vyplývajícími z GDPR (článek 30) v roli správce i zpracovatele. Tyto záznamy obsahují všechny informace nezbytné pro dodržení souladu s GDPR a spolupráci s dozorovými úřady, jak to vyžaduje článek 31.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajišťuje jejich náležitou bezpečnost včetně ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracovávání, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození. K dosažení této úrovně ochrany používáme náležitá technická nebo organizační opatření (článek 25 odst. 1 a 32 GDPR).

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů, pokud delší dobu uchování neumožňuje nebo nevyžaduje právní úprava.

7. OHLAŠOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KOMPETENTNÍMU DOZOROVÉMU ÚŘADU

V případě narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění osobních údajů nebo k neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným máme zavedené mechanismy a zásady, abychom mohli tyto případy rychle odhalit a posoudit. V závislosti na výsledku posouzení ohlásíme nezbytné záležitosti dozorovým úřadům a zašleme korespondenci dotčeným subjektům údajů, mezi které můžete patřit i vy (články 33 a 34 GDPR).

8. ZPRACOVÁVÁNÍ, KTERÉ PRAVDĚPODOBNĚ BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSOKÉ RIZIKO PRO VAŠE PRÁVA A SVOBODY

Máme zavedené mechanismy a zásady, abychom dokázali identifikovat aktivity související se zpracováváním údajů, které mohou mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody (článek 35 GDPR). Pokud zjistíme takovou aktivitu související se zpracováváním údajů, posoudíme ji interně, a buď ji zastavíme, nebo zajistíme, aby byla v souladu s GDPR nebo aby byla zavedena náležitá technická a organizační ochranná opatření, aby bylo možné v nich pokračovat.

V případě pochybností budeme kontaktovat kompetentní dozorový úřad na ochranu osobních údajů s žádostí o radu a doporučení (článek 36 GDPR).

9. VAŠE PRÁVA

Máte následující práva týkající se osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme.

– Informace o zpracovávání vašich údajů: Máte právo získat od nás všechny nezbytné informace týkající se našich aktivit zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají (články 13 a 14 GDPR).
– Přístup k osobním údajům: Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou osobní údaje o Vás zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup k osobním údajům a určitým souvisejícím informacím (článek 15 GDPR).
– Oprava nebo výmaz osobních údajů: Máte právo požádat nás, abychom bez zbytečného prodlení opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, a abychom doplnili neúplné osobní údaje (článek 15 GDPR). Můžete mít také právo požádat nás, abychom bez zbytečného prodlení vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud jsou splněny určité právní podmínky (článek 17 GDPR).
– Omezení zpracovávání osobních údajů: Můžete mít právo požádat nás o omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny určité právní podmínky (článek 18 GDPR).
– Námitka proti zpracování osobních údajů: Na základě Vaší konkrétní situace, můžete mít právo vznést námitku kdykoli proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou splněny určité právní podmínky (článek 21 GDPR).
– Přenositelnost osobních údajů: Můžete mít právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a mít právo přenést tyto údaje jinému správci bez našich námitek, pokud jsou splněny určité podmínky (článek 20 GDPR).
– Nepodléhat automatizovanému rozhodování: Můžete mít právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování na základě zpracovávání vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně, pokud jsou splněny určité podmínky (článek 22 GDPR).

Pokud máte v úmyslu využít těchto práv, přečtěte si část s kontaktními údaji níže.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme postupovali s vyřízením Vaší žádosti, nebo si přejete stěžovat si na způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

10. DĚTI

Naše produkty a služby jsou určené především dospělým zákazníkům. Můžeme však vědomě shromažďovat a zpracovávat osobní údaje dětí mladších šestnácti (16) let. V těchto případech tuto skutečnost při zpracovávání osobních údajů dětí zohledníme a použijeme při tomto zpracovávání náležitá právní východiska. Např. pokud pro je pro zpracování osobních údajů potřeba souhlas, požádáme o souhlas rodiče, učitele nebo jiné dospělé osoby s rodičovskou zodpovědností k těmto dětem.

11. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran nebo internetové zdroje. Nemáme žádnou kontrolu ani neneseme žádnou odpovědnost za obsah a postupy třetích stran související s osobními údaji. Přečtěte si prosím pozorně jejich zásady ochrany osobních údajů, ať víte, jak shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje.

12. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od času můžeme revidovat nebo aktualizovat Zásady ochrany osobních údajů. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů nabydou účinnosti vydáním revidovaných Zásad ochrany osobních údajů. Pokud provedeme změny, které jsou podle našeho názoru důležité, budeme vás o nich informovat v rámci možností prostřednictvím webových stránek a podle nutnosti vás požádáme o souhlas.

KONTAKT

S veškerými dotazy nebo žádostmi ohledně Zásad ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu dpo@jtb-europe.com.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Email: dpo@jtb-europe.com
Telefon: +41 44 325 21 11
Adresa: Kuoni Travel Investments Ltd.
Attn. of Data Protection Officer
Elias Canetti-Street 2
8050 Zürich
Switzerland

* *